:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
0
 ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2557
เด็กเรียนดี ศรีมเหยงคณ์
--------------------------
โครงการสอบคนเก่ง
อปท. ระดับประเทศ
ที่ 1 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ป.3 - ป.4
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบวัดความรู้
สถาบันกวดวิชา แม็ค ป.4 -ป.6
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
ที่ 1ของจังหวัด
--------------------------
--------------------------
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
นครตรังวิชาการ
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
--------------------------
แข่งขันทักษะวิชาการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 รางวัลเหรียญทองแดง
"คนเก่งท้องถิ่น ป.5 "
ภาษาอังกฤษ
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
  "กีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย"
ภาพชุด 1/ ภาพชุด 2 /ภาพชุด3
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
 
 
 
 
..::โครงการสอบคนเก่ง ::..
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระดับประเทศ
ประจำปี 2557

ร่วมแสดงความยินดีกับผลงานที่ยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอบ 20 - 22 ธ.ค. 2557
ด.ช. ธัชนนท์ ช่วยสังข์ ป.5
ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง
รับมอบเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
และรับมอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

                 
                ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
                     ร่วมแสดงความยินดี

                      ดูภาพทั้งหมด

 
..::กีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย::..

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน
ร่วมแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่
14 - 23 ม.ค. 2558 ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ผลการแข่งขัน
- ชนะเลิศที่ 1 ฟุตซอล
- ชนะเลิศที่ 1 เปตอง(ประเภททีมชาย)
- รองชนะเลิศอันดับ 2 หมากฮอส

คลิกดูภาพ
ที่ 1 ฟุตซอล
ที่ 1 เปตอง
ที่ 3 หมากฮอส

ดูรายชื่อนักกีฬา

 
..::โครงการสอบวัดความรู้::..

โครงการพัฒนาวิชาการ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนปากพนัง
โครงการสอบวัดความรู้ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โครงการ "คนเก่งดี ศรีพ่อดำ" โรงเรียน
โยธินบำรุง
การสอบความสามารถทางวิชาการ โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย
โครงการสอบวัดความรู้ โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โครงการสอบชิงทุนครูวุฒิ ถาวรพราหมณ์
โรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูน
ผลการสอบทั้งหมด  
ดูภาพทั้งหมด

--------------------------------------------------
โครงการสอบวัดความรู้ของสถาบันกวดวิชา แม็ค
นครศรีธรรมราช ป. 4 - ป.6
(คะแนนอันดับ 1 วิชาภาษาไทย ป.6)
ผลการสอบทั้งหมด  
ดูภาพทั้งหมด
--------------------------------------------------
โครงการสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมทดสอบความรู้ สู่ความเป็นเลิศ ระดับชั้น
ป. 3 -ป.4 ครั้งที่ 20 โรงเรียนกาญจนศึกษา
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ได้รับรางวัลชนะเลิศ)
ผลการสอบทั้งหมด
ดูภาพทั้งหมด

 
..::ผลการสอบพัฒนาความเป็นเลิศ::..

ผลการสอบพัฒนาความเป็นเลิศครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (9 ม.ค. 2558)
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 500 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 300 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200 บาท
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ดูภาพทั้งหมด

รางวัล เด็กเรียนดี ศรีมเหยงคณ์
ประจำปีการศึกษา 2557 (9 ม.ค. 2558)
เงินรางวัล 5,000 บาท
ด.ช. ธัชนนท์ ช่วยสังข์ ป.5
คลิกดูรายละเอียด


 
..::ผลการแข่งขันทางวิชาการ::..
ระดับประเทศ
ประจำปี 2557

โครงการเพชรยอดมงกุฏ ปีการศึกษา 2557

                         รายละเอียดทั้งหมด
        
                         ดูภาพทั้งหมด
   ---------------------------------------------
โครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็นดูเคธีน จำกัด
รางวัลคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 3 ระดับประเทศ
- วิชาภาษาไทย
ด.ญ. หทัยชนก สุวรรณโน ป.6
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ด.ญ ปริชญา ก้งเซ่ง
ป.6

        
ดูภาพทั้งหมด

 

 
 
..::ผลการสอบแข่งขัน::..

การสอบแข่งขัน เสริมปัญญา
วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4
ที่ 1 ของจังหวัด
- ด.ญ. เพ็ญพิชา ทับทิม


             
        

 
..::ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ::..
ประจำปี 2557.

 มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557
สรุปผลรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
   กิจกรรม
   - โครงงานปฐมวัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
   กิจกรรม
   - ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
   กิจกรรม
   - ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4 -ป.6
รางวัลชมเชย
   กิจกรรม
   - ฮูลาฮูป ปฐมวัย  

            โครงงานปฐมวัย
   ---------------------------------------------
       ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย
   ---------------------------------------------

       ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
   ---------------------------------------------
       ฮูลาฮูป ปฐมวัย
   ---------------------------------------------
 
 
..::ประมวลภาพกิจกรรม::..

กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ ป.6 "
(10 มี.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "บัณฑิตน้อย"
(10 มี.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "ลูกเสือ เดินทางไกล"
ลูกเสือ ป.2, ป.3, ป.4, ป.6
(6 มี.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันมาฆบูชา"
(9 มี.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4
(20 ก.พ. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เน้นทักษะกระบวนการคิด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
(O-NET)
(16 ก.พ. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันครู" ณ ทุ่งท่าลาด
(16 ม.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ณ ทุ่งท่าลาด
(10 ม.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีกับ
ด.ช. ธัชนนท์ ช่วยสังข์ ป.5
ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โครงการสอบคนเก่ง อปท. ระดับประเทศ
ประจำปี 2557
(9 ม.ค. 2558)


      ภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"
(26 ธ.ค. 2557)


      ภาพชุดที่ 1 / ภาพชุดที่ 2
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันคริสต์มาส"
(25 ธ.ค. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"
(4 ธ.ค. 2557)


      ภาพชุดที่ 1 / ภาพชุดที่ 2
      ---------------------------------------------

รายงานผล โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
ได้รับรางวัล ชมเชย
(28 พ.ย. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

สอบนักธรรมสนามหลวง
ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก
(12 พ.ย. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

บันทึกเทป ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
(13 พ.ย. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมฝึกซ้อมพิธิเปิดกีฬา อปท. ภาคใต้
"ลิกอร์เกมส์" ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
(10 ต.ค. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมบุคลากร ท.มย.
(3 ต.ค. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

 

 

 
0
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางนงเยาว์ คงศาลา
 
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อ.พีรดา บุญเรือง
อ.กัลยา วงศ์สวัสดิ์
อ.ธมน เต็มรักษ์
อ.หนึ่งฤทัย สินทบทอง
อ.เตือนใจ ครองญาติ
อ.มณฑา ชูเสือหึง
อ.ศิริมาศ กำแพงแก้ว
อ.รุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
อ.ญาสุมินท์ สิริทัตนนท์
อ.รัตนา ญาณสูตร
อ.กรรณิการ์ นาคพันธ์
อ.ชลาลัย เทพลักษณ์
อ. จิตราพร ใจห้าว
อ. สราญ บุญมาก
 
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
จำนวนผู้เยียมชม
 
เรียนรู้ออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 4
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.5
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 5
 
สื่ออิเลคทรอนิกส์
0
 ผลงานกิจกรรมดีเด่น
ประจำปี 2557
ตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อปท. แห่งประเทศไทย
--------------------------
กีฬาระดับภาคใต้
"ลิกอร์เกมส์" ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
กีฬากลุ่มโรงเรียน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
 วันสุนทรภู่
ภาพชุด 1 / ภาพชุด 2
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง: ถนนราชดำเนิน ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย

 

.