::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
0
 ประมวลผลงานวิชาการ
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
นครตรังวิชาการ
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
--------------------------
แข่งขันทักษะวิชาการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
ประจำปีการศึกษา 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 รางวัลเหรียญทองแดง
"คนเก่งท้องถิ่น ป.5 "
ภาษาอังกฤษ
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..::ผลการแข่งขันระดับประเทศ::..

 มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557
สรุปผลรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
   กิจกรรม
   - โครงงานปฐมวัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
   กิจกรรม
   - ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
   กิจกรรม
   - ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4 -ป.6
รางวัลชมเชย
   กิจกรรม
   - ฮูลาฮูป ปฐมวัย  

            โครงงานปฐมวัย
   ---------------------------------------------
       ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย
   ---------------------------------------------

       ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
   ---------------------------------------------
       ฮูลาฮูป ปฐมวัย
   ---------------------------------------------
 
..::ผลการแข่งขัน::..
ระดับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (13 ส.ค. 2557)
ผลการแข่งขันระดับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- รางวัลชนะเลิศ
   การสอบแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
   ชั้น ป.5
ซึ่งได้เป็นตัวแ่ทนเทศบาลเพื่อเข้าแข่งขัน
ในระดับประเทศต่อไป

                    
   ---------------------------------------------
 
..::ผลการแข่งขัน::..
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๗

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557


สรุปผลรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
   กิจกรรม
   - การแ่ข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
      เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
   - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

  กิจกรรม
   การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2
ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
- รางวัลชมเชย

  กิจกรรม
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน
ช่วงชั้นที่ 2
ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
- รางวัลชมเชย    
ดูภาพทั้งหมด

                    
                    
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
   ---------------------------------------------
                    
การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร
   ---------------------------------------------
                    
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
ประเภทร่อนนาน

   ---------------------------------------------

 

 
..::ประมวลภาพกิจกรรม::..

ร่วมฝึกซ้อมพิธิเปิดกีฬา อปท. ภาคใต้
"ลิกอร์เกมส์" ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
(10 ต.ค. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมบุคลากร ท.มย.
(3 ต.ค. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

นักเรียนร่วมการแสดง ณ เวทีชุมชนเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  เทศกาลบุญสารทเดือนสิบ
ทุ่งท่าลาด (24 ก.ย. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

นักเรียนร่วมการแสดง ณ เวทีชุมชนเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  เทศกาลบุญสารทเดือนสิบ
ทุ่งท่าลาด (23 ก.ย. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมงานสมโภชหมรับ เทศกาลบุญสารทเดือนสิบ
(21 ก.ย. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมขบวนแห่หมรับ เทศกาลบุญสารทเดืิอนสิบ
(21 ก.ย. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม แห่หมรับ ณ วัดมเหยงคณ์
(18 ก.ย. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

COMPUTER CONTEST 2014
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9
ระดับภาคใต้ รับโล่รางวัล
ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
(30 ส.ค. 2557)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กีฬาสีสัมพันธ์ระดับปฐมวัย
(30 ส.ค. 2557)


      ภาพชุดที่ 1 / ภาพชุดที่ 2 / ภาพชุดที่ 3
      ---------------------------------------------

เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(18 - 20 ส.ค. 2557)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ร่วมแสดงความยินดี รางวัลระดับประเทศ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๗
(15 ส.ค. 2557)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "เลือกตั้ง สภานักเรียน"
(6 ส.ค. 2557)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"
(6 ส.ค. 2557)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

 

 
 
..::ผลงานวิชาการ::..
ผลงานวิจัย อ.มณฑา ชูเสือหึง
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการบวกและการลบจำนวนสองจำนวน ที่มีผล
บวกและตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI
                คลิกดูรายละเอียด

      -----------------------------

ผลงานวิจัย อ.ศิริมาศ กำแพงแก้ว
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
แก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศารสตร์ด้วยกระบวนการกรอบ
ความคิดรวบยอด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4
                คลิกดูรายละเอียด

      -----------------------------

ผลงานวิจัย อ.รุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
สารและการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
                คลิกดูรายละเอียด

      -----------------------------

ผลงานวิจัย อ.ญาสุมินท์ สิริทัตนนท์
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2
                คลิกดูรายละเอียด
      -----------------------------

ผลงานวิจัย อ.รัตนา ญาณสูตร
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
เพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
นิทานอาเซียน ชุด Visiting ASEAN กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                คลิกดูรายละเอียด

      -----------------------------

ผลงานวิจัย อ.กรรณิการ์ นาคพันธ
เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
แม่เหล็กมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
การสอนแบบ Predict-Observe-Explain(POE)
                คลิกดูรายละเอียด

      -----------------------------

ผลงานวิจัย อ.ชลาลัย เทพลักษณ์
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง
การหาร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3
                                  

                 คลิกดูรายละเอียด
      -----------------------------
ผลงานวิจัย อ. จิตราพร ใจห้าว
เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI       
                    

                 คลิกดูรายละเอียด
      -----------------------------
ผลงานวิชาการ อ. สราญ บุญมาก
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ASEAN Member Countries
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1
History of ASEAN
                 คลิกดูรายละเอียด
                 (ส่วนที่ 1)
                 (ส่วนที่ 2)
      -----------------------------


 
0
0
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางนงเยาว์ คงศาลา
 
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
จำนวนผู้เยียมชม
 
เรียนรู้ออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.5
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 5
 
สื่ออิเลคทรอนิกส์
0
 ประมวลผลงานกิจกรรม
กีฬากลุ่มโรงเรียน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลผลงานกิจกรรม
--------------------------
--------------------------
 วันสุนทรภู่
ภาพชุด 1 / ภาพชุด 2
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลผลงานกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง: ถนนราชดำเนิน ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย