โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
0
 ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 รางวัลเหรียญทองแดง
"คนเก่งท้องถิ่น ป.5 "
ภาษาอังกฤษ
--------------------------
--------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
..::ข่าวประชาสัมพันธ์::..

ประกาศ
-สอบปลายภาค (10-11 มี.ค. 2557)
-นักเรียน ป.6 รับ ปพ.1 (21 มี.ค. 2557)
-นักเรียนอนุบาล-ป.5 รับผลสอบ(28 มี.ค. 2557)
-เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน (1 - 30 เม.ย. 2557)
-จำหน่ายหนังสือ
    (3 พ.ค. 2557) เวลา 08.00-12.00น.
-เปิดเทอม (15 พ.ค. 2557)
 ---------------------------------------------

การเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
เรื่อง การรับสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557

ตารางปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
     ---------------------------------------------

 
..::ผลงานวิชาการ::..

ผลงานวิจัย อ.ญาสุมินท์ สิริทัตนนท์
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2
                คลิกดูรายละเอียด
      -----------------------------

ผลงานวิจัย อ.รัตนา ญาณสูตร
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
เพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
นิทานอาเซียน ชุด Visiting ASEAN กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                คลิกดูรายละเอียด
      -----------------------------

ผลงานวิจัย อ.กรรณิการ์ นาคพันธ์
เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
แม่เหล็กมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
การสอนแบบ Predict-Observe-Explain(POE)
                คลิกดูรายละเอียด

      -----------------------------

ผลงานวิจัย อ.ชลาลัย เทพลักษณ์
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง
การหาร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3
                                  

                 คลิกดูรายละเอียด
      -----------------------------
ผลงานวิจัย อ. จิตราพร ใจห้าว
เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI       
                    

                 คลิกดูรายละเอียด
      -----------------------------
ผลงานวิชาการ อ. สราญ บุญมาก
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
เรื่อง ASEAN Member Countries
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1
History of ASEAN
                 คลิกดูรายละเอียด
                 (ส่วนที่ 1)
                 (ส่วนที่ 2)
      -----------------------------


 
..::ประมวลภาพกิจกรรม::..

ปัจฉิมนักเรียน ป.6
(7 มี.ค. 2557)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2556
(7 มี.ค. 2557)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรมทำผ้าบาติก
(5 ก.พ. 2557)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรมลูกเสือ (เดินทางไกล)
(17 ม.ค. 2557)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันครู"
(16 ม.ค. 2557)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(11 ม.ค. 2557)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ชุดการแสดง สวัสดีปีใหม่
(27 ธ.ค. 2556)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

สวัสดีปีใหม่ (ตักบาตร)
(27 ธ.ค. 2556)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

MERRY CHRISTMAS
(25 ธ.ค. 2556)


                       ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
จำนวนผู้เยียมชม
 
เรียนรู้ออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.5
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 5
 
สื่ออิเลคทรอนิกส์
0
 ประมวลผลงานกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย