:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
0
 ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2557
เด็กเรียนดี ศรีมเหยงคณ์
--------------------------
โครงการสอบคนเก่ง
อปท. ระดับประเทศ
ที่ 1 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ป.3 - ป.4
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบวัดความรู้
สถาบันกวดวิชา แม็ค ป.4 -ป.6
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
ที่ 1ของจังหวัด
--------------------------
--------------------------
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
นครตรังวิชาการ
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
--------------------------
แข่งขันทักษะวิชาการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 รางวัลเหรียญทองแดง
"คนเก่งท้องถิ่น ป.5 "
ภาษาอังกฤษ
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
  "กีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย"
ภาพชุด 1/ ภาพชุด 2 /ภาพชุด3
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
 
 
 
 
..::ผลการแข่งขันคนเก่ง ป.5
ระดับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ
ประจำปี 2558

สรุปผลการแข่งขัน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- รางวัลชนะเลิศ
  ด.ญ. ชมพูนุท มังสาทอง
  ไปแข่งขันระดับประเทศ

- รองชนะเลิศอันดับ 1
  ด.ญ. ศิรประภา สังขภาฬ

ครูผู้ฝึกสอน นางนวพร นวลจันทร์


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
- รางวัลชนะเลิศ
  ด.ช. นพวินท์ คงวรรณ
  ไปแข่งขันระดับประเทศ

ครูผู้ฝึกสอน นางญาสุมินทร์ สิริทัตตานนท์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- รองชนะเลิศอันดับ 1
  ด.ช. คริษฐเศรษฐ์ เดชทัพ

ครูผู้ฝึกสอน นางหนึ่งฤทัย สินทบทอง

กลุ่มสาระภาษาไำทย
- รองชนะเลิศอันดับ 1
  ด.ญ. โสรญา ยอดพิจิตร
  
- รองชนะเลิศอันดับ 1
  ด.ญ. พลอยวริศรา เพชรชูช่วย

ครูผู้ฝึกสอน นางสุชาดา ฤทธิโชติ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- รองชนะเลิศอันดับ 2
  ด.ช. พนธกร ศรอินทร์

ครูผู้ฝึกสอน นางจารึก ช่วยสังข์

 
..::โครงการสอบคนเก่ง ::..
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระดับประเทศ
ประจำปี 2557

ร่วมแสดงความยินดีกับผลงานที่ยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอบ 20 - 22 ธ.ค. 2557
ด.ช. ธัชนนท์ ช่วยสังข์ ป.5
ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง
รับมอบเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
และรับมอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

                 
                ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
                     ร่วมแสดงความยินดี

                      ดูภาพทั้งหมด

 
..::ผลการแข่งขันทางวิชาการ::..
ระดับประเทศ
ประจำปี 2557

โครงการเพชรยอดมงกุฏ ปีการศึกษา 2557

                         รายละเอียดทั้งหมด
        
                         ดูภาพทั้งหมด
   ---------------------------------------------
โครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็นดูเคธีน จำกัด
รางวัลคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 3 ระดับประเทศ
- วิชาภาษาไทย
ด.ญ. หทัยชนก สุวรรณโน ป.6
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ด.ญ ปริชญา ก้งเซ่ง
ป.6

        
ดูภาพทั้งหมด

 

 
 
..::ประมวลภาพกิจกรรม::..

โครงการอบรม รณรงค์เฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(30 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
เทศบาลเมืองพัทลุง
(28 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "มุฑิตาจิต"
ครูราตรี นาวาทอง (ภาคค่ำ)
(25 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "มุฑิตาจิต"
ครูราตรี นาวาทอง (ภาคเช้า)
(25 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรมตอนเช้า โรงเรียนรักษาศีล 5
ทุกวันอังคาร
(22 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีเปิดโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5
และมอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา
ชั้นตรี โท เอก
(18 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมยินดีกับความสำเร็จ
ชนะเลิศ Computer Contest ระดับภาคใต้
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(1 ก.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
(27 ส.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
(25 ส.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"
(11 ส.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(8 ส.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีิปิด
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(29 ก.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประมวลลภาพนักกีฬา-นักกรีฑา
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(27-29 ก.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

แข่งขัน วิ่ง 8*50 ม. รุ่นผสม ครูและผู้บริหาร
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(29 ก.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

บรรยากาศเต็นท์อาหารและเครื่องดื่ม
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(27-29 ก.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กองเชียร์
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(27-29 ก.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(27 ก.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ขบวนพาเหรด ท.มย.
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(27 ก.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
(2 ก.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(27 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

วันต่อต้านยาเสพติด
(26 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

วันสุนทรภู่
(26 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีไหว้ครู
(11 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ทำบุญเลี้ยงพระ
(11 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

เมืองลุงวิชาการ
กิจกรรม "รำวงมาตรฐาน ป.1 -ป.6 "
(2-4 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

เมืองลุงวิชาการ
กิจกรรม "เริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ระดับปฐมวัย "
(2-4 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

เมืองลุงวิชาการ
กิจกรรม "แข่งขันหุ่นยนต์ ป.1 - ป.6 "
(2-4 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

เมืองลุงวิชาการ
กิจกรรม "ละครภาษาอังกฤษ ป.1 - ป.6 "
(2-4 มิ.ย. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "วันวิสาขบูชา"
(29 พ.ค. 2558)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

 

 

 

 
0
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางนงเยาว์ คงศาลา
 
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อ.ปริชมน คงช่วย
อ.นริศ เจดีย์รัตน์
อ.ดวงพร จันทร์สว่าง
อ.นิตยา นาคนิคาม
อ.จารี เพ็ชศรี
อ.นันทนา แววทองคำ
อ.นงนุช นาคงาม
อ.ศิริรัตน์ สุวรรณระ
อ.พีรดา บุญเรือง
อ.กัลยา วงศ์สวัสดิ์
อ.ธมน เต็มรักษ์
อ.หนึ่งฤทัย สินทบทอง
อ.เตือนใจ ครองญาติ
อ.มณฑา ชูเสือหึง
อ.ศิริมาศ กำแพงแก้ว
อ.รุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
อ.ญาสุมินท์ สิริทัตนนท์
 
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
จำนวนผู้เยียมชม
 
เรียนรู้ออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 4
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.5
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 5
 
สื่ออิเลคทรอนิกส์
0
 ผลงานกิจกรรมดีเด่น
ประจำปี 2557
ตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อปท. แห่งประเทศไทย
--------------------------
กีฬาระดับภาคใต้
"ลิกอร์เกมส์" ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
กีฬากลุ่มโรงเรียน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
 วันสุนทรภู่
ภาพชุด 1 / ภาพชุด 2
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง: ถนนราชดำเนิน ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย

 

.