สายชั้นอนุบาล

นางเมตตา สักกุณา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวสุธิตา เจริญจิตต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุภาวดี ลับแสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางจุฑาทิพย์ เยี่ยมวช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววิษา พราหมชูบัว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสุกานดา เสนาะโสตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวชนกานต์ อุมารังษี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวนิภาภรณ์ พรพระสงฆ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

Miss Angelie Mariano Teodosio
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

Miss Harlene C Famaso
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

Miss April Rose Sionzon
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1