สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอุทัยพร กาญจนาภรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางเตือนใจ ครองญาติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางพีรดา บุญเรือง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางนฤมล ศิริวรรณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวมณฑา ชูเสือหึง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจงจิตร วิเชียรรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวเสาวณีย์ อนันนทนุพงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางธมน เต็มรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวปัฐมา นุ่นรักษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายชัยยศ เอียดแจ่ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

Miss Marjorie Moncayo
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6