สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางยุพาภรณ์ โรจน์มี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนันทนา แววทองคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอรรถพล การดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางนงนุช นาคงาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางดวงพร จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางแสงจันทร์ อินทรอุดม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกานต์ธีรา ตรึกตรอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปิยะภา สาระยาน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศันสนีย์ หมกทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

Mr.Neil Patrick E.Arriola
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวพรลภัส บุญมิ่ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4