สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายเอกพงศ์ สุวประพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพจมาน ชูสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางวันวิศา วุฒิมานพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเสริมศิริ พงษ์ศิป์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางแสงจันทร์ อินทรอุดม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางชลาลัย เทพลักษณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางกรรณิการ์ นาคพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางปริชมน คงช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววาลิตา มะห์มูดีย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนรีรัตน์ กาญจนาสน์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายดำรงศักดิ์ คุ้มสุข
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

Miss Jaidee Ann M.Perez
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6