สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนวพร นวลจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจารึก ช่วยสังข์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายนริศ เจดีย์รัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุชาดา ฤทธิโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางเมธินี พงธิพันธุ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพเยาว์ พันธนิตย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวดวงกมล พริกประสงค์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางปิติพร วรดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวช่อผกา รักษาสัตย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3