สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศรีสุดา สมจิตต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอุไรวรรณ เรืองมา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางจารี รักษ์ทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางหนึ่งฤทัย สินทบทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางณัฐิยา ถาวระ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวรุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวุฒิไกร แก้วทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางนิตยา นาคนิคาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวรวิทย์ สิริกาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอรวรรณ พันธ์นวล
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3