สายบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวนูรีฮัน รอแม
ธุรการ

นางสาวยุพรัตน์ พรมสัย
ธุรการ

นางชูลีมาศ ศรีนวลแก้ว
ธุรการ

นางสาวพรรัตน์ ทองมี
ธุรการ

นางสาวสุวาณี ทิพย์ศรีนิมิต
ธุรการ

นางสาวมนสิชา อินทรแก้ว
ธุรการ

นางศุภนีวรรณ พรหมแก้ว
นักการภารโรง

นายสัมพันธ์ ถาวรสาร
นักการภารโรง

นายสาโรจน์ อักษรกุล
นักการภารโรง

นายวรรทะชัย เอียดบัว
นักการภารโรง

นายประเสริฐศักดิ์ สุขมาส
นักการภารโรง

นายสนทยา สิทธี
นักการภารโรง

นายอำนวยศักดิ์ ผดุงสัตย์
พนักงานขับรถ