โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผอ.ฝ่ายวิชาการ/บริการ
รองผอ.ฝ่ายธุรการ/กิจการ นร.
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกงาน
 
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
โครงสร้างการบริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริการ
 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการสถานศึกษา
 
ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
 
ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
กิจกรรม "พุทธมามกะ" (1 มิ.ย. 2555) ณ วัดมเหยงคณ์
0
0
 
0
0
 
0
0
 
0
0
 
0
0
 
0
0
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย